งานซ่อมบำรุงและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • ระบบไฟฟ้า กําลังไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน
  • ระบบสุขาภิบาล
  • ระบบป้องกันอัคคีภัย – ระบบอัดอากาศบริเวณ บันไดหนีไฟ และ Door monitoring system, Sprinkler, Smoke Detector, Heat Detector, Fire Alarm, Emergency Lighting อาคาร เคเคพี ทาวเวอร์ ได้ให้ความสำคัญกับการฝึกซ้อมหนีไฟ การป้องกันและรับมือการก่อวินาศกรรม การฝึกซ้อมอพยพคน การให้คำแนะนำเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้เช่าเกิดความรู้สึกมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัย

service-content-5

  • ระบบปรับอากาศ Package Water Cooled
  • ระบบป้องกันฟ้าผ่า
  • ระบบสื่อสาร
  • ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
  • ระบบลิฟท์ ระบบลิฟท์โดยสารความเร็วสูงในอาคาร เคเคพี ทาวเวอร์ ประกอบด้วยลิฟท์โดยสารอาคารละ 6 ตัว ได้รับการติดตั้งและบํารุงรักษาโดยบริษัท บางกอก ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ เซอร์วิส จํากัด ซึ่งเป็นมืออาชีพในการติดตั้งลิฟท์ที่มีประสบการณ์สูง และมีความเชี่ยวชาญในการบํารุงรักษาลิฟท์ให้แก่อาคารสํานักงานชั้นนําจํานวนมาก

service-content-6