บริการพื้นที่เช่าโฆษณา

อาคาร เคเคพี ทาวเวอร์ มีจุดบริการเสริมสําหรับธุรกิจของผู้เช่าเพื่อส่งเสริมการโฆษณา และประชาสัมพันธ์หรือให้บริการลูกค้า โดยจัดสรรพื้นที่กิจกรรมและจุดโฆษณาประชาสัมพันธ์ในอาคาร เคเคพี ทาวเวอร์ ดังนี้

  • จุดตั้งบูธจัดกิจกรรม ขนาด 3 x 3 เมตร
  • ธงเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ขนาด  1x 5 เมตร และ 1 x 6.1 เมตร
  • Lift door wrap – Outside จํานวน 12 ตัว
  • จุดติดตั้งป้ายผ้าในอาคาร ขนาด 3 x 3 เมตร
  • พื้นที่โฆษณาจอ Plasma ขนาด 42 นิ้ว
  • พื้นที่โฆษณาในลิฟท์ด้วยจอ LCD ขนาด 10 นิ้ว
  • Mockup และ Banner
  • ป้ายโฆษณาขนาด 7 x 10 เมตร

service-content-8