พื้นที่จอดรถและระบบจอดรถในอาคาร

อาคาร เคเคพี ทาวเวอร์ ให้ความสําคัญกับพื้นที่จอดรถภายในอาคาร เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้บริหารและพนักงานบริษัทของผู้เช่าภายในอาคาร ผู้ใช้บริการจอดรถภายในอาคารจะได้รับความสะดวกในการใช้บัตรอิเลคโทรนิกส์ (ระบบ PARK MATIC) ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการผ่านเข้า-ออกอาคาร ซึ่งเป็นระบบบริหารอาคารจอดรถยนต์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง

service-content-4