*** กรุณาบันทึกภาพเพื่อใช้ในการเข้าออกประตู ***


 


 


เบอร์โทรศัพท์

: XXX-XXX-XX71

วันที่เข้า

: 2023-10-03

เวลาเข้า

: 01:34

เวลาแจ้งออก

: 01:34

ช่องเก็บบัตร

: 0