*** กรุณาบันทึกภาพเพื่อใช้ในการเข้าออกประตู ***


 


 


เบอร์โทรศัพท์

: XXX-XXX-XX71

วันที่เข้า

: 2023-05-30

เวลาเข้า

: 15:23

เวลาแจ้งออก

: 15:23

ช่องเก็บบัตร

: 0